Доступ до публічної інформації

ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про доступ до публічної інформації” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 4652-VI від 13.04.2012 № 4711-VI від 17.05.2012}
Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

 

     Запит може бути поданий:

1) на поштову адресу – вул.Національної Гвардії, 3, м.Івано-Франківськ, 76005;
2) на електронну адресу – mail@lduvs.edu.ua.

Форма запиту на інформацію завантажити

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка
від 10.08. 2012 року № 673

ІНСТРУКЦІЯ про порядок прийому, реєстрації, розгляду запитів на публічну інформацію та відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання та друк документів у Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯЦя Інструкція визначає порядок прийому, реєстрації та розгляд запитів на публічну інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» в ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, оскаржень рішень, дій чи бездіяльності щодо надання або відмови в наданні інформації за інформаційним запитом і відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання та друк документів в університеті.II. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ, РЕЄСТРАЦІЇ, РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ НА НАДАННЯ ВІДПОВІДЕЙ2.1. Безпосередня організація та забезпечення доступу до публічної інформації та функціонування спеціальних місць для роботи запитувачів з документами чи їхніми копіями покладається:– в університеті – на відділ документального забезпечення;
– у структурних підрозділах університету на посадових осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації.2.2. Діловодство за запитами на публічну інформацію ведеться окремо від інших видів діловодства.
2.3. Запити на публічну інформацію, які надійшли до університету електронною поштою, телефоном, факсом чи в усній формі, приймаються і реєструються працівниками ВДЗ. На запиті проставляється відповідний штамп із зазначенням реєстраційного номера, дати отримання запиту на публічну інформацію. У реєстраційному номері після цифр проставляються літери «ЗІ». Після реєстрації запити на публічну інформацію подаються працівниками ВДЗ на розгляд керівництву університету. Відлік строку розгляду запиту здійснюється з дня його отримання.
2.4. При надходженні запиту на публічну інформацію до університету телефоном відповідальна особа зобов’язана з’ясувати П.І.Б. запитувача, місце проживання (номер телефону, факсу, електронну адресу). Після з’ясування інформації заповнюється форма для надання запиту на отримання публічної інформації, затверджена Наказом МВС України від 21 липня 2011 року № 459 «Про затвердження порядку складання і форми надання запитів не публічну інформацію, розпорядником якої є МВС України». Зазначена інформація вноситься до журналу, після чого проставляються номери, дата та час отримання запиту. Після реєстрації запит передається на розгляд керівництву університету.
2.5. На кожен запит на публічну інформацію працівниками ВДЗ
заповнюється контрольна картка.
2.6. Відповідь на запит надається в спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
2.7. Відповідь на запит підписується керівництвом університету.
2.8. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію надається в письмовій формі. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено П.І.Б. та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту, дату відмови, мотивовану підставу відмови, порядок оскарження відмови та підпис керівника.
2.9. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення запитувачу надається інформація, доступ до якої необмежений.
2.10. Посадова особа, яка визначена виконавцем запиту на публічну інформацію, за день до закінчення строку виконання запиту надає керівництву проект відповіді запитувачу.
2.11. Після підписання відповіді запитувачу посадова особа, яка визначена виконавцем цього запиту, оригінал разом з копією відповіді передає до ВДЗ для відправки ініціатору запиту.
2.12. Для надання відповіді на запит на публічну інформацію електронною поштою посадова особа (виконавець), готує паперовий варіант відповіді, підписує його у керівництва та разом з копією зареєстрованої відповіді передає в ВДЗ електронний варіант відповіді для відправки електронною поштою.
Після відправки відповіді електронною поштою звіт про відправку роздруковується. У звіті повинна міститися інформація про відправника відповіді (зазначення електронної пошти), адресата (електронна пошта), дата й час відправки, а також зміст документа. Після цього працівник ВДЗ, який здійснював відправку відповіді на запит, зазначає свою посаду, П.І.Б. та проставляє підпис, дату та час відправки.
2.13. Усі матеріали переписки за запитами на публічну інформацію підшиваються до номенклатурних справ.

III. ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ЗАПИТУВАЧАМИ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ НА КОПІЮВАННЯ ТА ДРУК ДОКУМЕНТІВ

3.1. При отриманні для виконання запиту на публічну інформацію посадові особи, відповідальні за організацію доступу до публічної інформації в структурних підрозділах університету, аналізують публічну інформацію, яку необхідно надати запитувачу. Якщо виконання запиту передбачає надання копій відповідних документів, ними проводиться підрахунок аркушів документа, які необхідно копіювати або друкувати.
3.2. Інформація на запит надається безкоштовно, проте в разі якщо задоволення запиту на публічну інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом понад 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання або друк. Розмір фактичних витрат визначається Міністерством у межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740.

Послуга, що надається Граничні норми витрат
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк) Не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторони
Копіювання або друк копій документів формату АЗ та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк) Не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів будь якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк) Від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

3.3. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.
3.4. Якщо запит на публічну інформацію підлягає задоволенню і для його виконання необхідно виготовлення копій або друк документів обсягом більш ніж 10 сторінок, особами, які відповідають за забезпечення доступу до публічної інформації, проводяться такі заходи:
3.4.1. Починаючи з 11 сторінки, підраховується кількість аркушів кожного виду послуги. За перші 10 сторінок плата не стягується.
3.4.2. Після розрахунку витрат отримана сума заноситься до квитанції виготовленого зразка з визначеними банківськими реквізитами.
3.4.3. Не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту запитувач інформується в письмовій формі або телефоном, електронної поштою про необхідність відшкодування витрат.
3.4.4. Разом з інформацією про відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів запитувачу надсилається квитанція на оплату послуг, відповідно до якої отримувачем платежу є університет.
3.5. При надходженні квитанції про сплату послуг запитувачу надсилається інформація протягом трьох робочих днів.
3.6. До 02 числа кожного місяця, наступного за звітним до ВФЗБО надсилається реєстр надісланих квитанцій на паперових носіях.
3.7. У разі несплати фактичних витрат на копіювання та друк у зазначений строк запитувачу надсилається інформація про відмову в задоволенні запиту на підставі частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
3.8. Зразок квитанції, реєстр надісланих квитанцій розробляється ВФЗБО університету.
3.9. При наданні інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

IV. КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ РОЗПОРЯДНИКІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ В УНІВЕРСИТЕТІ

4.1. Працівник ВДЗ, відповідальний за роботу із запитами на публічну
інформацію:
4.1.1. У кінці робочого дня доповідає начальнику ВДЗ інформацію про кількість отриманих запитів на публічну інформацію, результати розгляду подання відповідей авторам запитів.
4.1.2. Щокварталу готує узагальнену інформацію про стан розгляду запитів на публічну інформацію в університеті за формою в додатку до цієї Інструкції.
4.1.3. Здійснює постійний контроль за строками розгляду запитів на публічну інформацію.
4.1.4. У разі встановлення порушень строків розгляду запитів на публічну інформацію негайно доповідає начальнику ВДЗ для подальшої доповіді керівництву університету.
4.2. Контроль за дотриманням вимог Закону України «Про доступ до
публічної  інформації»   покладається  на  керівників  структурних підрозділів університету.

Частиною 1 ст. 20  Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5.07.2012 № 5076-VI визначено, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема, звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб).
Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону, адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.
До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом” з адвокатським запитом інших документів забороняється.
Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства.
Надання адвокату інформації та копій документів, отриманих під час здійснення кримінального провадження, здійснюється в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом.
Частиною 2 ст. 24 Закону передбачено, що орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким надіслано адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, у яких міститься інформація з обмеженим доступом.
У разі, якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.
У разі, якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк ‘документів, що надаються за запитом на інформацію” (розміри наведені в таблиці), та відповідним наказом МВС від 15.06.2012 № 535 “Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”, який підготовлено в Міністерстві на виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Послуга, що надається Граничні норми витрат
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк) Не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторони
Копіювання або друк копій документів формату АЗ та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк) Не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів будь якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк) Від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Порядок відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання та друк документів затверджено наказом МВС від 27.03.2012 № 245 “Про затвердження Інструкції про порядок прийому, реєстрації, розгляду запитів на публічну інформацію та відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання та друк документів у системі МВС України”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.04.2012 за № 561/20874.
Адвокатський запит співпадає за змістом із запитом на отримання публічної інформації, а саме надання органами державної влади копій документів, строками розгляду запитів (п’ять робочих днів з дня отримання запиту та можливості продовження розгляду запиту до двадцяти робочих днів), відшкодуванням фактичних витрат на копіювання та друк, якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, відповідальність за відмову в наданні інформації на запити, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації тотожна запиту на отримання публічної інформації.

 

 

     Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка сьогодні –  це сучасний освітній комплекс, який включає в себе всі елементи ступеневої та післядипломної освіти (довузівська підготовка, магістратура й аспірантура, система підвищення кваліфікації).
В університеті здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців для системи МВС України, юристів цивільного профілю для органів судової влади та юстиції, податкової адміністрації та міліції, місцевого самоврядування, нотаріату та інших  за спеціальностями «Правознавство», «Правоохоронна діяльність» і наукових кадрів у межах аспірантури за трьома науковими спеціальностями. Функціонують факультети: кримінальної міліції, підготовки слідчих, економічної та громадської безпеки; заочного та дистанційного навчання з навчально-консультаційними пунктами в Миколаєві й Лисичанську, а також навчально-науковий інститут права.
Крім установленого державними стандартами комплексу дисциплін юридичної спрямованості, процес навчання зорієнтований на набуття поглиблених знань із правових аспектів економіки, фінансово-кредитних відносин, основ бухгалтерського обліку, а також абсолютно нової спеціалізації – конфліктології та медіації, заняття з яких проводять американські фахівці. По завершенню спецкурсів слухачі отримують сертифікати міжнародного зразка.
КЕРІВНИЦТВО ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ імені Е.О. ДІДОРЕНКА

Ректор:
Комарницький Віталій Мар’янович
доктор юридичних наук, професор, академік Міжнародної Академії науки та практики організації виробництва,  “Заслужений будівельник України”.
Проректор:
Карчевський Микола Віталійович,
доктор юридичних наук, професор, полковник поліції.

Телефон відділу документального забезпечення ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка: (06452) 9-07-77, (06452) 9-09-88.

Адреса електронної пошти університету: mail@lduvs.edu.ua  

Ліцензія надання освітніх послуг

Додаток 1

Додаток 2

Звіт за І-ше півріччя 2017 щодо стану задоволення запитів на інформацію та звернень;